ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ

Обективен ориентир за здравния статус

Анализ

Лабораторните резултатите са обективен ориентир за здравния статус на пациента. След снемането на подробна анамнеза, анализиране на оплакванията и клиничните прояви (при наличие на такива), се назначават допълнителни изследвания, с които лекарят необходимата получава информация, на база, на която поставя вероятна диагноза. Не рядко се прилагат и допълнителни параклинични (рентген, скенер,  ЯМР и др.) или специфични изследвания за окончателно потвърждение или отхвърляне на заболяване.

Компютърно-базираният анализ, с помощта на  Artificial Inteligence Systems, намира все по-голямо приложение в медицинската практика. Изграждането на “patterns” – модели на различни заболявания, позволяват създаването на алгоритми за разпознаване на патологични промени при трудно диагностицируеми заболявания, както и възможности за продължителен мониторинт на вече доказан болестен процес.

Методи на изследвания

Съществуват различни начини за интерпретация на данните. В общата практика това е субективен процес, пряко свързан с провеждането на лабораторни изследвания, снемането на анамнеза и компетенции на лекаря.

Компютърният анализ се прилага в много от развитите страни, поради предимствата за събиране на голям обем информация, прилагането на статистически анализи, сложни алгоритми, откриване на зависимости и детайли, които не винаги могат да бъдат “уловени” при рутинен преглед. Подходът е комплексен и не се отнася до определени органи или система. По този начин се осигурява цялостен поглед върху състоянието на организма, в който всички процеси протичат съгласувано и девиациите в някои от тях, довеждат до отклонения в други.