ЗА НАС

Кои сме ние?

Екип от специалисти в медицинската практика и експертни системи за медицинска диагностика, обедини усилия в борбата с нарастващата заболеваемост.


Събирането на данни, обработката и анализирането им, се извървшва от различни медицински специалисти. Наличието на фактори като давност на заболяване, възраст, пол, клинични прояви или отсъствие на такива, биха могли да послужат като ориентир за текущото състояние на пациента (стадий на заболяване) и насочването му към съответния специалист.

Изведените резултати не могат да бъдат интерпретирани като вероятна или окончателна диагноза, но в значителна степен биха могли да улеснят диагностичния процес.

Проблемите в диагностиката пораждат необходимост от създаването на други подходи в областта на анализирането, обработката и прецизирането на данните. При сравняване на резултатите на различни пациенти помежду им, могат да бъдат идентифицирани сходства или различия, които играят ключова роля в патогенезата и хода на заболяването. Колкото по-голям е обемът на тези данни, толкова по-добре бихме могли да се справим в разбирането на механизмите, по които протича даден процес – ключов елемент при избор на терапия или създаването на такава.

Обогатяването на системата, подпомага точността и скоростта на диагностичния процес и намалява рисковете за допускане на лекарска грешка.